Tuesday, January 19, 2010

Rancangan Pengajaran Harian

Guru perlu membuat perancangan bagi melancarkan proses pengajarannya. Perancangan yang telti dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh seseorang guru itu. Perancangan yang teliti dan komprehensif akan memberi impak yang positif kepada pembelajaran pelajar.
Perancangan yang telah disediakan juga akan dapat memastikan setiap minit dalam tempoh pengajaran guru yang berlaku sepanjang tahun memberi kesan yang bermakna kepada guru dan murid.Isi kandungan dan bahan yang hendak disampaikan oleh guru semasa proses pembelajaran dan pembelajaran perlulah lengkap dan menepati kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Melalui perancangan teliti yang telah dilakukan guru dapat menentukan jarak, urutan dan penekanan yang perlu dilakukan kepada isi matapelajaran yang hendak disampaikan nanti.Selain itu,penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran yang dibuat oleh guru perlulah memenuhi dan mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999, guru perlu menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Rancangan Mengajar Harian.Rancangan yang disediakan oleh guru akan menjadi rujukan tersendiri kepada dirinya serta menjadi garis panduan kepada guru yang akan menggantikannya dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Rancangan Pengajaran
• Membantu guru untuk merancang pengajarannya secara lebih sistematik dan teratur serta memenuhi kehendak sukatan pelajaran dan huraian sukatan matapelajaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
• Membolehkan guru untuk menentukan pendekatan,strategi,kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan.
• Membantu guru untuk memilih bahan dan sumber serta aktiviti yang sesuai dengan topik yang hendak diajar.
• Memastikan proses pengajaran menjadi lebih sistematik dan berkesan.
• Memberi semangat dan kekuatan kepada guru-guru untuk melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik terutamanya kepada guru-guru baru.
• Memastikan isi pelajaran yang diajar oleh guru tidak menyalahi sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
• Memudahkan guru ganti untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran sesebuah kelas.
• Menjadi dokumen rasmi yang akan menjadi rujukan dan semakan oleh pihak pengurusan sekolah,jemaah nazir dan pegawai-pegawai jabatan pendidikan dan kementerian pendidikan.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Murid juga berjaya mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dan betul. Aktiviti pengayaan telah memantapkan murid dalam membina ayat berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan.
Sebagai kesimpulannya, rancangan pengajaran harian perlu dilaksanakan oleh semua guru bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang hendak dilakukan semasa berada di dalam kelas. Rancangan pengajaran sebaiknya disediakan sehari sebelum sesi P&P dilaksanakan.Ini bagi memastikan guru jelas tentang tujuan sesebuah sesi pengajaran dilaksanakan.

No comments:

Post a Comment